Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

TheOTClab B.V., z siedzibą przy ul. Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, Holandia (zwana dalej "OTC") wraz z Delfarma sp. z o.o. zobowiązuje się do szanowania Twojej prywatności.

Twoje dane osobowe są zawsze przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (w tym Europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych - GDPR).

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie (zwana dalej "Polityką") informuje Cię o tym, jak OTC przetwarza dane osobowe, które dostarczasz za pośrednictwem tej strony internetowej.

OGÓLNE

Korzystanie z tej strony internetowej jest regulowane niniejszą Polityką.

Ponieważ ta Polityka może być zmieniana w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, jesteś odpowiedzialny za regularne sprawdzanie tej Polityki. 

ZBIERANE DANE OSOBOWE 

OTC, jako administrator danych, jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych. OTC może zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

 • adres IP przypisany Ci podczas połączenia;
 • data i godzina dostępu do tej strony internetowej;
 • strony odwiedzane;
 • typ używanej przeglądarki;
 • platforma i/lub system operacyjny zainstalowany na Twoim komputerze;
 • informacje uzyskane w ramach Google Analytics;
 • wyszukiwarka i słowa kluczowe używane do znalezienia strony internetowej;
 • dane osobowe, które dobrowolnie podasz za pośrednictwem strony https://www.dryglo.com/pl/. Dane osobowe, które przekazujesz do OTC, mogą obejmować datę urodzenia, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i zainteresowania produktowe.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 OTC, jak również podmioty, z którymi OTC dzieli się Twoimi danymi osobowymi, mogą wykorzystywać takie dane osobowe tylko w następujących celach:

 • udostępnianie Ci specyficznych informacji, o które poprosisz za pośrednictwem tej strony internetowej;
 • przesyłanie ofert promocyjnych dotyczących produktów OTC i ich środowiska, w tym jakiekolwiek strony trzecie, z którymi współpracuje OTC;
 • pomiar liczby odwiedzających różne sekcje tej strony internetowej, w tym do wprowadzania ulepszeń na tej stronie internetowej.

Ponadto, OTC może używać anonimowych danych do, między innymi, ulepszania tej strony internetowej.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

OTC korzysta z Twoich danych osobowych na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów związanych z komunikacją z Tobą, marketingiem swoich produktów i usług oraz ulepszaniem swojej oferty.

OTC dokonała oceny Twoich interesów, praw i swobód wobec prawnie uzasadnionych interesów OTC i jest zdania, że, biorąc pod uwagę stopień przejrzystości informacji i prawa, jakie masz w odniesieniu do swoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych nie wpływa w istotny sposób na żadne z Twoich interesów, praw i swobód.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

OTC może udostępniać Twoje dane osobowe dowolnemu członkowi grupy OTC. Ponadto, OTC może również udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, tylko w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdy OTC nawiązała partnerstwo biznesowe z detalistami, forami zdrowotnymi lub partnerami promocyjnymi. Te podmioty mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe do prognozowania Twoich zainteresowań i mogą dostarczać Ci materiały promocyjne, reklamy i inne materiały.
 • Jeśli OTC ma obowiązek ujawnić lub podzielić się Twoimi danymi osobowymi, aby spełnić jakiekolwiek zobowiązania prawne lub regulacyjne lub na żądanie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR GOSPODARCZY UNII EUROPEJSKIEJ

OTC może dzielić się danymi osobowymi, które dostarczasz, z podmiotami trzecimi, które mogą znajdować się poza Obszarem Gospodarczym Unii Europejskiej (OGUE).

Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane do podmiotów trzecich znajdujących się poza OGUE, OTC zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, gdy są one przekazywane poza OGUE, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chyba, że zostaniesz poinformowany inaczej, wszelkie przekazywanie Twoich danych osobowych do podmiotów trzecich poza OGUE będzie oparte na decyzji o odpowiedniości lub na standardowych klauzulach umownych UE (których kopię można uzyskać za pośrednictwem poniżej podanych danych kontaktowych).

 

PROPORCJONALNOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH

OTC zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to istotne i proporcjonalne do celów, dla których są one zbierane.

OTC określa okres przechowywania Twoich danych osobowych na podstawie następujących kryteriów:

 • OTC przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane (jak określono powyżej);
 • OTC przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane na mocy umowy lub przepisów prawa.

TWOJE PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Masz prawo (zgodnie z warunkami i wyjątkami określonymi w obowiązującym prawie o ochronie danych) do:

 • zapytania OTC o przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym otrzymania kopii Twoich danych osobowych;
 • żądania poprawienia i/lub usunięcia Twoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub sprzeciwu, wobec tego przetwarzania;
 • żądania otrzymania lub przekazania innemu podmiotowi, w formie możliwej do odczytania przez maszynę, danych osobowych, które dostarczyłeś do OTC; oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, jeśli Twoje prawa do ochrony danych są naruszone lub jeśli doznałeś szkody w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych.

W tym celu możesz skontaktować się z OTC, nawiązując kontakt z Działem Prawnym OTC, wysyłając e-mail na adres info@theotclab.com. Dział Prawny przeglądnie i oceni Twoje żądanie i skontaktuje się z Tobą.

Jeśli masz możliwość udostępnienia nam swoich danych osobowych, zawsze możesz zdecydować, że nie chcesz tego robić. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, OTC z szacunkiem dla swoich praw, zgodnie ze swoimi obowiązkami prawnymi, uszanuje ten wybór. Może to oznaczać, że OTC nie jest w stanie podjąć działań niezbędnych do osiągnięcia celów przetwarzania opisanych w punkcie 3 sekcji Cele Przetwarzania Danych Osobowych.

OTC zobowiązuje się do podjęcia wszystkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, przypadkową utratą i modyfikacjami, dostępem i jakimkolwiek innym nieautoryzowanym przetwarzaniem danych osobowych.

UŻYCIE PLIKÓW COOKIE

Ogólne

W celu ułatwienia nawigacji na stronie internetowej i optymalizacji zarządzania technicznym, OTC może korzystać z plików cookie i innych usług.

Zarządzanie plikami cookie 

Jeśli nie chcesz, aby strona internetowa OTC korzystała z plików cookie na Twoim komputerze, możesz łatwo zarządzać lub usunąć pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby Cię informowała, gdy pliki cookie są używane, lub aby zapobiegać ich instalacji. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji tej strony internetowej.

USUWANIE I BLOKOWANIE PLIKÓW COOKIE

Co zrobić, jeśli nie chcesz udostępniać żadnych plików cookie?

Korzystając z tej strony internetowej, domyślnie zezwalasz OTC na przechowywanie plików cookie na Twoim komputerze. Jeżeli nie chcesz, aby ta strona internetowa przechowywała pliki cookie na Twoim komputerze, masz możliwość zablokowania plików cookie (np. poprzez konfigurację przeglądarki, aby odrzucić wszystkie pliki cookie) i/lub usunąć pliki cookie, które zostały już umieszczone na Twoim komputerze.

Pamiętaj jednak, że gdy dezaktywujesz pliki cookie, pewna liczba funkcji może przestać być dostępna na tej stronie internetowej.

NIEWAŻNOŚĆ

Jeżeli jakakolwiek część tej Polityki zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną przez sąd o właściwej jurysdykcji, nie wpłynie to na ważność pozostałej części tej Polityki, która pozostanie w pełni obowiązująca, jakby nieważna część Polityki została usunięta.

KONTAKT

Możesz przesłać wszelkie prośby lub pytania dotyczące tej strony internetowej i/lub tej Polityki do OTC, wysyłając e-mail na adres info@theotclab.com.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Ta strona internetowa, jej treść i Polityka podlegają prawu holenderskiemu, a wszelkie spory dotyczące tej strony internetowej podlegają jurysdykcji sądów w Amsterdamie, Holandia.